Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Prev Next

     วันที่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานลงนามในข้อตกลง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม

อ่านเพิ่มเติม

      วันที่ 9 กันยายน 2563 นายนิธิศ นาถาบุตร ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช2)พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ ยนภพ และนายเรวัตร สร้อยคำผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ออกติดตามให้คำแนะนำในการตรวจระบบควบคุมภายใน (ICS)

อ่านเพิ่มเติม

     วันที่ 1 กันยายน 2563 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งแผนการพิจารณาเอกสารผลงานและตรวจสอบผลงาน เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงทำความเข้าใจ การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yaso BOS) ณ บ้านนาเรียง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 นายอานนท์ เชื้อลิ้นฟ้า และนายกฤษกรย์ สงไพรสน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายสักการะ และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 นางธัญกัญจน์ เกตุปรากฏ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นางสาวอังศุมาลิน วินทะไชย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวปุญยนุจ เกตุโส และนางสาวอรทัย ยางศูนย์ นักวิชาการเกษตร นำเกษตรกรเข้ารับรางวัลและเข้าร่วมงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวปุณยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวพองอบกรอบ ที่กลุ่มเพชรทุ่งกุลาร้องไห้

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ มอบหมายให้นายอานนท์ เชื้อลิ้นฟ้า และนายกริช ไสยสุข ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินงานการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563นายกฤษกรณ์ สงไพรสน และ นางสาวสุธิตรา งามตรง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ได้ออตรวจสอบเอกสารติดตามให้คำแนะนำการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การตรวจประเมิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 นางสาวปุญยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร ข้าสำรวจชนิดและปริมาณของวัชพืช กิจกรรมการสำรวจปัญหาวัชพืชในระบบการผลิตข้าวหอมมะลิ โครงการการจัดการธาตุอาหารเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง มาตรฐานข้าวอินทรีย์ มกษ 9000 เล่ม1 -2552และ เล่ม4 -2553

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ การฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (YASO BOS) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน การฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 นางสาวนภาพร เชื้อทอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมตรวจสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2562/63

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คัดเลือกข้าวและติดตามการดำเนินงานทดลอง โครงการใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(lCS) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2563 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานจัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(lCS)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563 นางสาวปุณยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯบันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต กิจกรรมการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงในนาราษฎร์

อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  นางวรินทร เกตุพล และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(lCS) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2563

อ่านเพิ่มเติม

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2563นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมประชุมทางไกล(GIN Conference) ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

   วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ นายอนุชาติ  คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ คนงาน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยฟอสเฟต

อ่านเพิ่มเติม

"วันที่ 30 เมษายน 2563 ร่วมตรวจประเมินแปลงอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อต่ออายุการขอรับรองตามมาตรฐาน BOS ( Yasothon Basic organic Standard ) ในพื้นที่ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร" 

อ่านเพิ่มเติม

"ประเมินแปลงผลผลิตของเกษตรกรเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน( Yaso BOS )ในพื้นที่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2563"

อ่านเพิ่มเติม

  "ติดตามควบคุมดูแลการแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร โครงการรักษาระดับ ปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 จังหวัดยโสธร"

อ่านเพิ่มเติม

“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ พื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”

อ่านเพิ่มเติม

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในระบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ต้อนรับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายกฤษณพงษ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

อ่านเพิ่มเติม

 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยใจ"

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ 

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Field Day 17 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงาน Yasothon Organic Fair 2018

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

ศูนยวิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

             ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบกาแฟ และเครื่องดื่ม ณ จุดบริการประชาชนบ้านกู่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวไทย ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานโครงการ“รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจีไอหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวอินทรีย์ (MOU) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร 

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าว (KM) 

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดเวทีเรียนรู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา กิจกรรมสร้างกลุ่มส่งเสริมชาวนารุ่นใหม่ ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ๋ ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนายการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์  มอญขาม ร่วมติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 

อ่านเพิ่มเติม

 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดอบรมระบบควบคุมภายแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ GAP

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม

  ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

อ่านเพิ่มเติม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการใหม่ ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Yasothon Organic Fair 2016 

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์ มอญขาม ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ดำเนินการหว่านปอเทืองในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ จัดประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ แปลงสาธิตศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงานข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๗ 

อ่านเพิ่มเติม

  นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ปี ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี เกี่ยวเพื่อพ่อ ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลา

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด นำคณะปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปี ณ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด นำข้าราชการ และพนักงานจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ จัดเวทีเรียนรู้และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการตรวจตัดข้าวพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดประชุมการเพิ่มมูลค่าข้าวและเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) 

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดเวทีเรียนรู้และติดตามให้คำแนะนำการตรวจตัดข้าวพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดรวมใจปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม

ศูยน์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการในงาน "เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร"

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2559

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

อ่านเพิ่มเติม

 

Library ret

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านข้าว ประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการข้าว จนถึงสาระน่ารู้ต่างๆ ตั้งแต่เรื่องพันธุ์ข้าว การปลูก การดูเเลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด วัชพืชในนาข้าว เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

ebook01