งานในพื้นที่

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวให้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร

โดยโครงการที่รับผิดชอบในจังหวัดยโสธรมีดังต่อไปนี้

1.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP)

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ GAP ปี 2560

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ GAP Seed ปี 2560

4. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560

6. โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560

7. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่)

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน (ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว)

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน

10. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา  ปี  2560

11. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน

12. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร