แผนงาน/โครงการวิจัย

ครงการวิจัยที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ทั้งสิ้น 6 โครงการ 12 กิจกรรมแบ่งเป็นโครงการประเภทการวิจัยและพัฒนา 2 โครงการ ประเภทการวิจัยประยุกต์ 1 โครงการ ประเภทการวิจัยพื้นฐาน 1 โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการในศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 6 กิจกรรม กิจกรรมที่ดำเนินการที่แปลงเกษตรกร 6 กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร 

 1. โครงการการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเครื่องจักรกลปรับระดับดินนาด้วยแสงเลเซอร์และเครื่องปลูกข้าว
 2. แผนงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ให้ต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญอย่างหลากหลาย สำหรับพื้นที่นาน้ำฝน
      2.1 โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ให้ต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญอย่างหลากหลาย สำหรับพื้นที่นาน้ำฝน
      กิจกรรมที่ 1. การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนระหว่างสถานี 1 จำนวน 21 พันธุ์/สายพันธุ์  (19 + 3 cks)
      กิจกรรมที่ 2. การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนระหว่างสถานี 2 จำนวน 48 พันธุ์/สายพันธุ์  (44 + 4 cks)

     กิจกรรมที่ 3. การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนระหว่างสถานี 3 จำนวน 39 พันธุ์/สายพันธุ์  (36 + 3 cks)

      กิจกรรมที่ 4. การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนในนาราษฎร์ 1 ชุดข้าวเหนียว (FF.1) จำนวน 8 พันธุ์/สายพันธุ์ (6 + 2 cks)
      กิจกรรมที่ 5. การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนในนาราษฎร์ 2 ชุดข้าวเจ้า (FF.2) จำนวน 10 พันธุ์/สายพันธุ์ (6 + 2 cks)
 3. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานโรคแมลงที่สำคัญ ทนทานต่อสภาพอากาศไม่เหมาะสม
       3.1 โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวและข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง ต้านทานโรคไหม้ สำหรับนาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       กิจกรรมที่ 1. การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานระหว่างสถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
       กิจกรรมที่ 2. การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาชลประทานในนาราษฎร์และประเมินการยอมรับของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 พันธุ์/สายพันธุ์ (5 + 4 cks)
 4. โครงการวิจัย การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธุ์ข้าวทนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      กิจกรรม การทดสอบข้าวทนแล้งในนาเกษตรกรและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนแล้ง จำนวน  8 พันธุ์/สายพันธุ์  (5+3 Ck)
5. แผนงานวิจัยการปรับปรุงและรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
      กิจกรรม พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพาะความงอกเม็ดพันธุ์ข้าว 8 พันธุ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 บันทึกข้อมูลต้นอ่อนปกติ ต้นอ่อนผิดปกติ เมล็ดสดไม่งอก และเมล็ดตาย
 6. แผนงานวิจัย การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
       โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ลักษณะการออกดอกของข้าวที่เหมาะสมสำหรับสภาพนาน้ำฝน ภายใต้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        กิจกรรม การประเมินเสถียรภาพและการปรับตัวของชุดสายพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนที่มีความแตกต่างของช่วงระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ (BVP) และระดับความไวต่อช่วงแสง ในพื้นที่เกษตรกรฤดูนาปี 2560  จำนวน 24  พันธุ์/สายพันธุ์ 
        แปลงที่ 1 ดำเนินการที่ บ้านน้อยพัฒนา  ตำบลดงครั่งใหญ่  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
        แปลงที่ 2 ดำเนินการที่ บ้านกำแมด  ตำบลกำแมด  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร