งานผลิตเมล็ดพันธุ์

                             

                        งานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด
         แผนการผลิต  
  
ข้าวขาวดอกมะลิ 105
 พันธุ์คัด  พันธุ์หลัก
 2561  8 ตัน  80 ตัน
 2562  5.6 ตัน  80 ตัน
 2563   8 ตัน  80 ตัน