งานผลิตเมล็ดพันธุ์

งานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

ปี 2561

KDML 105