อัตรากำลัง

อัตรากำลังศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด        ข้าราชการ                 ลูกจ้างประจำ               พนักงานราชการ             ลูกจ้างรายเดือน            ลูกจ้างรายวัน