เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

Ret RRC

ประวัติความเป็นมาศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

       ในปี พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าว (นายวิเชียร เพชรพิสิฐ) ได้เข้าร่วมชี้แจ้งเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539 ร่วมกับท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายวิจิตร เบญจศีล) ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรัฐสภา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและเสนอแนะให้มีสถานีทดลองข้าวในทุ่งกุลาร้องไห้ โดยดำเนินการเน้นหนักเรื่องข้าวขาวดอกมะลิ 105 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ซึ่งรับผิดชอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้จึงได้ขอใช้พื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105ตั้งแต่ปีพ.ศ.2526เป็นต้นมาและได้ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวและเสนอขอใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อสถาบันวิจัยข้าวและกรมวิชาการเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองในพื้นที่ (ส.ส.ขจรศักดิ์  ศรีสวาสดิ์) ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้มีศักยภาพในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่เป็นแหล่งใหญ่และมีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ

       ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์โดยนายทรงชัย วัฒนาพายัพกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในขณะนั้น ได้ให้การสนับสนุน และมอบหมายให้นายสมลักษณ์ มอญขาม เป็นผู้ติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ และกรมพัฒนาที่ดินมีความเห็นชอบแบ่งพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านกู่พระโกนา ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 สุรินทร์-ร้อยเอ็ด พื้นที่ 471-2-98 ไร่ ให้มาอยู่ในการดูแลของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2540 และได้ชี้รับรองแนวเขต เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2541 หลังจากนั้น เรื่องจัดตั้งศูนย์ฯ   ก็ถูกระงับไปเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้เพิ่มหน่วยงานราชการ 

       วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 สมัยนายสุรพล ใจดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้ทำข้อตกลงขอใช้ที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.1658 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ทั้งหมดจำนวน 471-2-98 ไร่ เพื่อใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่ให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและได้มาตรฐานสำหรับใช้เพาะปลูก 

       วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าวขณะนั้น ได้มีคำสั่งที่ 503/2557 ให้จัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมการข้าวเป็นศูนย์วิจัยข้าวลำดับที่ 28 ของกองวิจัยและพัฒนาข้าวและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมลักษณ์  มอญขาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดเป็นคนแรก

   

 วิสัยทัศน์

" วิจัยแก้ปัญหาชาวนาในพื้นที่   มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล"

 พื้นที่รับผิดชอบ 

 ดูแลรับผิดชอบโครงการวิจัยและงานนโยบายของกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดยโสธร