เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

Ret RRC

ประวัติความเป็นมาศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

     ในปี พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าว (นายวิเชียร เพชรพิสิฐ) ได้เข้าร่วมชี้แจ้งเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539 กับท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายวิจิตร เบญจศีล) คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรัฐสภา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและฝากให้ดำเนินการ โดยเสนอแนะให้มีสถานีทดลองข้าวในทุ่งกุลาร้องไห้ ดำเนินการเน้นหนักเรื่องข้าวขาวดอกมะลิ 105

      ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ซึ่งรับผิดชอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในโครงพัฒนาการทุ่งกุลาร้องไห้ ได้ขอใช้พื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เรื่อยมาและได้ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว ได้เรียนเสนอพื้นที่ดังกล่าวแก่สถาบันวิจัยข้าวและกรมวิชาการเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองในพื้นที่ (ส.ส.ขจรศักดิ์  ศรีสวาสดิ์) ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้มีศักยภาพในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 แหล่งใหญ่และมีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ

   ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์โดยนายทรงชัย วัฒนาพายัพกุล ผู้อำนวยการศูนย์ในขณะนั้น ได้ให้การสนับสนุน และมอบหมายให้นายสมลักษณ์ มอญขาม เป็นผู้ติดต่อประสานขอพื้นที่ และกรมพัฒนาที่ดินมีความเห็นชอบแบ่งพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านกู่พระโกนา ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สายสุรินทร์-ร้อยเอ็ด พื้นที่ 471-2-98 ไร่ ให้มาอยู่ในการดูแลของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2540 และได้ชี้รับรองแนวเขต เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2541 หลังจากนั้น เรื่องจัดตั้งศูนย์ฯ ก็ถูกพับไปเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้เพิ่มหน่วยงานราชการ

  วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ สมัยนายสุรพล ใจดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ทำข้อตกลงขอใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.1658 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จากธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด พื้นที่ทั้งหมดจำนวน471-2-98 ไร่ เพื่อใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรในพื้นที่

  วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 กรมการข้าวมีคำสั่งที่ 503/2557 ให้จัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวลำดับที่ 28 ของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ขณะนั้นนายชาญพิทยา ฉิมพาลี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมลักษณ์  มอญขาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ

   

 วิสัยทัศน์

" วิจัยแก้ปัญหาชาวนาในพื้นที่   มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล"

 พื้นที่รับผิดชอบ

- งานวิจัยตามแนวและโครงการวิจัยของกรมการข้าว จ.ยโสธร

- เป็นตัวแทนของกรมการข้าวในฐานะข้าวจังหวัดยโสธร