แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 นายอานนท์ เชื้อลิ้นฟ้า และนายกฤษกรย์ สงไพรสน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 4
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายสักการะ และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 21
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 นางธัญกัญจน์ เกตุปรากฏ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นำเกษตรกรเข้ารับรางวัลและเข้าร่วมงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563 ณ โรงเเรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 23
ันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวปุณยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวพองอบกรอบ ที่กลุ่มเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 20
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ มอบหมายให้นายอานนท์ เชื้อลิ้นฟ้า และนายกริช ไสยสุข ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินงานการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 20
วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563 นายกฤษกรณ์ สงไพรสน และนางสาวสุธิตรา งามตรง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ได้ออตรวจสอบเอกสารติดตามให้คำแนะนำการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การตรวจประเมิน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 20
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 นางสาวปุญยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร ข้าสำรวจชนิดและปริมาณของวัชพืช กิจกรรมการสำรวจปัญหาวัชพืชในระบบการผลิตข้าวหอมมะลิ โครงการการจัดการธาตุอาหารเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 34
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 24
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 30
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง มาตรฐานข้าวอินทรีย์ มกษ 9000 เล่ม1 -2552และ เล่ม4 -2553 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 31