แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 32
วันที่ 9 กันยายน 2563 นายนิธิศ นาถาบุตร ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช2)พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ ยนภพ และนายเรวัตร สร้อยคำผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ออกติดตามให้คำแนะนำในการตรวจระบบควบคุมภายใน (ICS) เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 29
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 40
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งแผนการพิจารณาเอกสารผลงานและตรวจสอบผลงาน เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ปี 2564 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 34
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 35
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงทำความเข้าใจ การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yaso BOS) ณ บ้านนาเรียง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 43
วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 นายอานนท์ เชื้อลิ้นฟ้า และนายกฤษกรย์ สงไพรสน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 40
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายสักการะ และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 58
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 นางธัญกัญจน์ เกตุปรากฏ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นำเกษตรกรเข้ารับรางวัลและเข้าร่วมงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563 ณ โรงเเรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 63
ันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวปุณยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวพองอบกรอบ ที่กลุ่มเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 52