วิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

S 12189756

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

AG 1

       เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายนคร อุปัชฌาย์ นายกริช ไสยสุข และน.ส.ศศิธร แก้วคำ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ในการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ณ ศพก. บ้านโคกโก่ย ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร,ศพก.บ้านสีสุก ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และศพก.บ้านยางเครือ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร