Field Day 17/05/61

S 14827680

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Field Day 17 พฤษภาคม 2561

Field Day 17

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายกริช  ไสยสุข น.ส.อภิญญา  หมายสิน และน.ส.ปุญยนุจ  เกตุโส ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านสีสุก ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร