โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ศพก.บ้านสีสุก)

1 0067

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 Thai niyom 1

   วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอมรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดีรุ่นที่ 1 โดยมีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว และจัดเสวนาเรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว การตลาดและการเพิ่มมูลค่าข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านสีสุก ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร