จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Jit arsa 01

โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ พื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”

Jit arsa 23 09 62

          วันที่ 23 กันยายน 2562 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ บริเวณโดมด้านหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ซึ่งมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา และบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ พื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร มีดังนี้

1. สำรวจความเสียหายด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังให้กับผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
2. จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการฟื้นฟู ดูแล ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง
3. เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรและชุมชนลุ่มต่ำ
4. ปรับปรุงบำรุงดินและช่วยบำบัดน้ำเสีย
5. สนับสนุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกร
6. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นแห่งอาหารของชุมชน
7. ช่วยเหลือซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร
8. สำรวจซ่อมสร้างงานด้านชลประทาน