ติดตามควบคุมดูแลการแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร โครงการรักษาระดับ ปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563

 

"ติดตามควบคุมดูแลการแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร โครงการรักษาระดับ ปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 จังหวัดยโสธร"

  วันที่ 28เมษายน 2563
นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนิธิศ นาถาบุตร พร้อมด้วย นางสาวกัญญาณัฐ โพธินาม นางสาวชฎาพร สิงธิมาตร และนายเรวัตร สร้อยคำ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เพื่อติดตามควบคุมดูแลการแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร โครงการรักษาระดับ ปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ณ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร