ประเมินแปลงผลผลิตของเกษตรกรเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน( Yaso BOS )ในพื้นที่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2563

"ประเมินแปลงผลผลิตของเกษตรกรเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน( Yaso BOS )ในพื้นที่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2563"


     วันที่ 29 เมษายน 2563
นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวปภินวิช นาถาบุตร นางสาว ชฎาพร สิงธิมาตร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯร่วมตรวจประเมินแปลงผลผลิตของเกษตรกรเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน( Yaso BOS )ในพื้นที่ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร