ร่วมตรวจประเมินแปลงอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อต่ออายุการขอรับรองตามมาตรฐาน BOS ( Yasothon Basic organic Standard ) ในพื้นที่ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

"วันที่ 30 เมษายน 2563 ร่วมตรวจประเมินแปลงอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อต่ออายุการขอรับรองตามมาตรฐาน BOS ( Yasothon Basic organic Standard ) ในพื้นที่ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร" 

 

           วันที่ 30 เมษายน 2563
นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและนายสุพัฒน์ ยนภพ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ร่วมตรวจประเมินแปลงอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อต่ออายุการขอรับรองตามมาตรฐาน BOS ( Yasothon Basic organic Standard ) ในพื้นที่ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร