วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยฟอสเฟต

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยฟอสเฟต

   

   

                 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายพันธการณ์  ไชยทองรัตน์ และ นายจำรัส  ศรีสระคู ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  ส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยฟอสเฟตให้กล่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ณ บ้านสร้างแป้น ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร