8 พฤษภาคม 2563 วันต้นไม้


   วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ นายอนุชาติ  คชสถิตย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ คนงาน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

   

    

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ นายอนุชาติ  คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ คนงาน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ต. สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด