วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมประชุมทางไกล(GIN Conference)

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมประชุมทางไกล(GIN Conference) ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 
        วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมประชุมทางไกล(GIN Conference)การชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของเขตตรวจราชการที่13และ14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร