วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(lCS)

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
นางวรินทร เกตุพล และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(lCS) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2563
       วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวกัญญาณัฐ
โพธินาม นางสาวชฎาพร สิงธิมาตร นางจินดารัตน์ ทองเสริม และนางสาวปภินวิช นาถาบุตร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(lCS) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2563 ณ กลุ่มส่งเสริมผลิตข้าวตลาดเฉพาะบ้านเหมือดขาว ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร