วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563 นางสาวปุณยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ บันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต กิจกรรมการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงในนาราษฎร์

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563
นางสาวปุณยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
บันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต กิจกรรมการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงในนาราษฎร์      วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563
นางสาวปุณยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
บันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต กิจกรรมการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงในนาราษฎร์ และประเมินการยอมรับของเกษตรกร โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสงให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคไหม
และโรคขอบใบแห้ง  ณ ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด