วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานจัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(lCS)วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานจัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(lCS)

 

 

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวกัญญาณัฐ โพธินาม นางสาวชฎาพร สิงธิมาตร นางจินดารัตน์ ทองเสริม และนางสาวปภินวิช นาถาบุตร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(lCS) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2563 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวคุณธรรมตำบลไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร