สาธิตการทำนาแบบใช้เครื่องหยอดข้าว

1272

สาธิตการทำนาแบบใช้เครื่องหยอดข้าว

Rice Seed Planter
 

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูลทำการสาธิตการทำนาแบบใช้เครื่องหยอดข้าว ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ณ แปลงสาธิตนางบุญรอง ผุดผ่อง บ้านนาเรียง ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี