วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 นางสาวนภาพร เชื้อทอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมตรวจสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2562/63วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 นางสาวนภาพร เชื้อทอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมตรวจสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2562/63

 

 

 

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563
       นางสาวนภาพร เชื้อทอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาววิไลวรรณ ภักดีล้น ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมตรวจสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2562/63 ณ
บจก.รักษนา พรีเมี่ยมไรซ์
บจก.กิมมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
บจก.โรงสีพงษ์นิธิทิพ1 อำเภอกุดชุม
หจก.โรงสีกิจพงษ์ อำเภอเลิงนกทา
บจก.โรงสีทรัพย์สิริธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว
บจก.โรงสีไฟสหพืชผล(1994) 
บจก.ยโสธรอินเตอร์เทรดไรซ์ 2010 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร