วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน การฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)

 

 

 

         วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน มอบหมายให้ นายนิธิศ นาถาบุตร ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2 พร้อมด้วย นายศราวุธ สมเสมอ นายนคร อุปัชฌาย์ นายสมคิด ภูกองชนะ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ การฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร