วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (YASO BOS) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ยโสธร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (YASO BOS) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ยโสธร

 

 

 

 

      วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาว ปภินวิช นาถาบุตรนางจินดารัตน์ ทองเสริม ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (YASO BOS) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร