วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ การฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

วันที่ 4 มิถุนายน 2563
นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ การฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

 

 

 

          วันที่ 4 มิถุนายน 2563
นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ ยนภพ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ การฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร