วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง

 

 

 

 

 

     วันที่ 5 มิถุนายน 2563
นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน มอบหมายให้ นายศราวุธ สมเสมอ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ การฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร