วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS)

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS)

 

 

 

 

        วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน มอบหมายให้นายนิธิศ นาถาบุตร ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2 พร้อมด้วย นายสมคิด ภูกองชนะ นายเรวัตร สร้อยคำ และนางสาวกัญญาณัฐ โพธินาม ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร