วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง มาตรฐานข้าวอินทรีย์ มกษ 9000 เล่ม1 -2552และ เล่ม4 -2553


วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง มาตรฐานข้าวอินทรีย์ มกษ 9000 เล่ม1 -2552และ เล่ม4 -2553

 

 

 

 

      วันที่ 9 มิถุนายน 2563
นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง มาตรฐานข้าวอินทรีย์ มกษ 9000 เล่ม1 -2552และ เล่ม4 -2553การฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี2563ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ครั้งที่2 ณ ศาลาประชาคมตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร