วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

 

 

 

 

       วันที่ 9 มิถุนายน 2563
นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน มอบหมายให้นายศราวุธ สมเสมอ นายนคร อุปัชฌาย์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง
ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดขุ่นสวาสดิ์ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทาจ.ยโสธร