วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

 

 

 

 

          วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน มอบหมายให้นางทัศนา สร้อยคำคนงานทดลองการเกษตร พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ ทองเสริม นางสาวปภินวิช นาถาบุตร และนายสุพัฒน์ ยนภพ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่3 ตำบลแคนน้อยและ ศาลาประชาคมหมู่2 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร