ประชุมและอบรมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP

5988

จัดประชุมและอบรมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP

GAP
 
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ จัดประชุมและอบรมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP สมาชิกโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP รายใหม่ปี 2559 ณ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 114 ราย