วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 นางสาวปุญยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร ข้าสำรวจชนิดและปริมาณของวัชพืช กิจกรรมการสำรวจปัญหาวัชพืชในระบบการผลิตข้าวหอมมะลิ โครงการการจัดการธาตุอาหารเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 นางสาวปุญยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร ข้าสำรวจชนิดและปริมาณของวัชพืช กิจกรรมการสำรวจปัญหาวัชพืชในระบบการผลิตข้าวหอมมะลิ โครงการการจัดการธาตุอาหารเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ

 

 

 

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563
นางสาวปุญยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวนิพาดา โบราศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาข้าว เข้าสำรวจชนิดและปริมาณของวัชพืช กิจกรรมการสำรวจปัญหาวัชพืชในระบบการผลิตข้าวหอมมะลิ โครงการ การจัดการธาตุอาหารเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ณ ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร