วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563 นายกฤษกรณ์ สงไพรสน และนางสาวสุธิตรา งามตรง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ได้ออตรวจสอบเอกสารติดตามให้คำแนะนำการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การตรวจประเมิน

วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563
นายกฤษกรณ์ สงไพรสน และ นางสาวสุธิตรา งามตรง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ได้ออตรวจสอบเอกสารติดตามให้คำแนะนำการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การตรวจประเมิน

 

 

 

 

วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563
นายกฤษกรณ์ สงไพรสน และนางสาวสุธิตรา งามตรง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ได้ออตรวจสอบเอกสารติดตามให้คำแนะนำการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การตรวจประเมิน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน (โครงการนาแปลงใหญ่) ณ อ.กุดชุม อ.ไทยเจริญ อ.เลิงนกทา อ.เมือง จ.ยโสธร