วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ มอบหมายให้นายอานนท์ เชื้อลิ้นฟ้า และนายกริช ไสยสุข ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินงานการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ มอบหมายให้นายอานนท์ เชื้อลิ้นฟ้า และนายกริช ไสยสุข ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินงานการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

      วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ มอบหมายให้นายอานนท์ เชื้อลิ้นฟ้า และนายกริช ไสยสุข ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินงานการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร