วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงทำความเข้าใจ การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yaso BOS) ณ บ้านนาเรียง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงทำความเข้าใจ การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yaso BOS) ณ บ้านนาเรียง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

 

 

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงทำความเข้าใจ การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yaso BOS) ณ บ้านนาเรียง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร