วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งแผนการพิจารณาเอกสารผลงานและตรวจสอบผลงาน เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ปี 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งแผนการพิจารณาเอกสารผลงานและตรวจสอบผลงาน เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ปี 2564

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปุญนุช เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ แจ้งแผนการพิจารณาเอกสารผลงานและตรวจสอบผลงาน เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ปี 2564 ประจำปีงบประมาณ 2563โดยมี นายคงศักดิ์ ปวงสุข เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา และ นายบุญกอง ตราชู สาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาเรียง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร