วันที่ 9 กันยายน 2563 นายนิธิศ นาถาบุตร ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช2)พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ ยนภพ และนายเรวัตร สร้อยคำผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ออกติดตามให้คำแนะนำในการตรวจระบบควบคุมภายใน (ICS)

      วันที่ 9 กันยายน 2563 นายนิธิศ นาถาบุตร ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช2)พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ ยนภพ และนายเรวัตร สร้อยคำผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ออกติดตามให้คำแนะนำในการตรวจระบบควบคุมภายใน (ICS)

 

 

 

 

      วันที่ 9 กันยายน 2563 นายนิธิศ นาถาบุตร ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช2)พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ ยนภพ และนายเรวัตร สร้อยคำผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ออกติดตามให้คำแนะนำในการตรวจระบบควบคุมภายใน (ICS) และสำรวจแบบประเมินความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร (Pre Audit) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร