วันที่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจ

     วันที่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานลงนามในข้อตกลง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 17 กันยายน 2563
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานลงนามในข้อตกลง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. บริษัท โรงสีกิจเจริญยโสธร จำกัด
2. กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่
3. บริษัท พี.เค.เค. ไรซ์มิลล์ 2001 จำกัด
4. บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด
ลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) จำนวน 37 กลุ่ม
โดยมีนางสาวอลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดยโสธร นางขวัญธิดา จิตตะประพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร นายมั่น สามสี ผู้แทนเกษตร และนายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมเป็นพยาน นายนพดล ผุดผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว รวมถึงผู้แทนส่วนราชการ ตัวแทนเกษตรกร ร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการลงนาม จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมทับทิมเอบี โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร