ดำนาประชารัฐ

139667

ร่วมงาน "ดำนาประชารัฐ"

page

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด นำโดยนางวริทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ ร่วมงาน "ดำนาประชารัฐ" ณ บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยศูยน์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกร ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว พร้อมทั้งสาธิตการทำนาโยน และร่วมสืบสานประเพณีการไหว้พระแม่โพสพ  ซึ่งมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงาน 300 ราย