งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)

141933

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการ งาน Feild day ณ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Field day

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยนางวรินทร นาถาบุตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายนิธิศ นาถาบุตร ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป นางสาวชฎาพร สิงธิมาตร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครง Niche Market และนายวิษณุ ลำภา ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ GAP ร่วมจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์และการลดต้นทุนการผลิตข้าวถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด