คลินิกเกษตร

14801

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ret ag

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยนางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ณ อ.บ.ต.แคนน้อย ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นิทรรศการของศูนย์ฯ เป็นการให้บริการด้านคลินิกข้าว ให้คำปรึกษา และคำแนะนำปัญหาด้านข้าวแก่เกษตรกร