โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2559

16159

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2559

Ag new

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2559 โดยนางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ประเพณีไหว้พระแม่โพสพ และกิจกรรมการทำนาโดยวิธีการทำนาแบบโยนกล้า ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ จำนวน 100 ราย