โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60

800

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดเวทีเรียนรู้และติดตามให้คำแนะนำการตรวจตัดข้าวพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

Seed 59

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ สาสนาม นางสาวจันวิมล ดีสนาม ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดเวทีเรียนรู้และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการตรวจตัดข้าวพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วม 140 ราย