โครงการสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี

1206

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ จัดเวทีเรียนรู้และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการตรวจตัดข้าวพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 

 Seed1

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ สาสนาม และนางสาวจันวิมล ดีสนาม ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ จัดเวทีเรียนรู้และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการตรวจตัดข้าวพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มีเกษตรกรเข้าร่วม 60 ราย