สำรวจข้อมูลแบบติดตามการเพาะปลุกข้าวนาปี

28348

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด นำคณะปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปี ณ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 Ret

วันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมคณะปฏิบัติการ ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดลงพื้นที่ เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลแบบติดตามการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ พร้อมกับสุ่มตัวอย่างผลผลิตในแปลงนาเกษตรกร ณ อ.เมืองยโสธร ต.เขื่องคำ,ต.ค้อเหนือ,ต.ดู่ทุ่ง,ต.เดิด,ต.ตาดทอง,ต.หนองหิน,ต.ขุมเงิน,ต.หนองเรือ และต.หนองเป็ด ทั้งหมด ๖๙ หมู่บ้านๆละ ๒ จุด รวม ๑๓๘ ราย จำนวน ๒๗๖ ตัวอย่าง