งานวันข้าวหอมมะลิโลก

4439

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงานข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๗ 

Hommali

วันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ ๑๗ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด นิทรรศการประกอบไปด้วย วิดีทัศน์องค์ความรู้เรื่องข้าว และการลดต้นทุนการผลิตข้าว