กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

IMG 25591128 093153

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ จัดประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ แปลงสาธิตศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

 New rice

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ คณะ ครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ จัดประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๙ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสมัครสมานสามัคคี ได้เรียนรู้ถึงประเพณี และวิถีชีวิตในการทำนา โดยผลผลิตทั้งหมดทางศูนย์ฯได้มอบให้กับทางโรงเรียน สำหรับนำไปเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนต่อไป