งานประกวดข้าวหอมมะลิ

141569

นายสมลักษณ์ มอญขาม ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด

 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด ปีเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด