กิจกรรมวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

13571

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

 Seed Bank

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดย นางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าฝ้ายได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560 ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ 9 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกวิธี และเห็นความสำคัญของการใช้เมล็ดพันธุ์ดี และสืบสานประเพณีทางด้านข้าวของไทย