อบรมระบบควบคุมภายใน Niche Market

 

49709

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

 ICS Niche Market

วันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยมีนางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้คำแนะนำกับเกษตรกร ณ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา อำเภอทรายมูล,กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติหนองยอ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม และกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลเชียง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร